Положення

Мова освітнього процесу визначається:

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Мова освітнього процесу визначається відповідно до статті 48 Закону України «Про вищу освіту»

Положення про аспірантуру

Положення про організацію освітнього процесу   

Положення про пІдготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора фІлософії 

Положення про приймальну комісію

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу   

 Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук  

 Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти  

 Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії (Ph.D)  

 Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)   

 Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

 Положення про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями   

 Положення про педагогічну практику (практикум) аспірантів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

 Положення про гаранта освітньої програми   

  Положення про порядок затвердження індивідуального плану здобувача 

 Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами 

 Положення про анкетування учасників освітнього процесу

 Критерії оцінювання знань

 Довідка про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу