АСПІРАНТУРА

 Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» 

О Г О Л О Ш У Є   К О Н К У Р С
на 2019 р. на підготовку  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти із  спеціальності 222 Медицина (спеціалізація «Ендокринологія» (14.01.14)), що здійснюється в аспірантурі за очною або заочною формою навчання.
 
Підготовка в аспірантурі ДУ «ІЕОР НАМН» здійснюється за рахунок:
— коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету) — 1 місце;
— коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) — понад державне замовлення.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
 
Форми і строки підготовки в аспірантурі:
очна (денна) форма – 4 роки;
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.
Прийом документів до аспірантури з 01 липня до 30 серпня 2019 року; вступні іспити — з 05 вересня 2019 р. до 15 жовтня 2019 р.
 
Результати вступних випробувань для вступу до аспірантури ДУ «ІЕОР НАМНУ» є дійсними протягом календарного року. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, мають право на зарахування з оплатою підготовки.
 
Документи, що подаються при вступі в аспірантуру: 
• заява установленої форми на ім’я директора (візується вступником у передбачуваного наукового керівника – штатного наукового працівника ДУ ІЕОР НАМН);
• особовий листок з обліку кадрів установленої форми, завірений печаткою установи, в якій вступник навчається , або працює;
• реферат з обраної наукової спеціальності, дослідницька пропозиція з обраної спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника;
• перелік публікацій, ксерокопії опублікованих робіт;
• згода на збір та обробку персональних даних;
• копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності; копія додатку до диплома з оцінками; копія свідоцтва про проходження спеціалізації; копія свідоцтва про навчання в клінічній ординатурі (за наявності;)
• письмова характеристика вступника;  медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
• автобіографія;  фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см -4 штуки; копія сторінок паспорту з відмітками;
• копія ідентифікаційного номера;  копія трудової книжки;  довідка з місця роботи;
• рекомендацію щодо вступу в аспірантуру (за наявності);
• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
• оригінал диплома про повну вищу освіту, свідоцтво про проходження спеціалізації, магістратури і паспорт пред’являються вступником особисто;
 
Документи надсилати: 04114, м. Київ 114, вул. Вишгородська, 69 ДУ «ІЕОР НАМН УКРАЇНИ»
Телефон для довідок: (044)254-12-82, учений секретар