АСПІРАНТУРА

15.04.2021 № 01-06/02/301

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» 

О Г О Л О Ш У Є   К О Н К У Р С
на вступ до аспірантури за очною формою навчання (1 місце), до аспірантури за заочною формою навчання (на умовах контракту) (1 місце) зі спеціальності: 222 Медицина (спеціалізації: Ендокринологія) на 2021 рік.
 
До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Прийом документів до аспірантури з 01 липня до 31 серпня 2021 року; вступні іспити — з 14 вересня 2021 р. до 8 жовтня 2021 р.

Для участі в конкурсі на вступ до аспірантури необхідно надати такі документи:
• заява установленої форми на ім’я директора (візується вступником у передбачуваного наукового керівника – штатного наукового працівника ДУ ІЕОР НАМН);
• особовий листок з обліку кадрів установленої форми П-2ДС, завірений печаткою установи, в якій вступник навчається , або працює;
• реферат з обраної наукової спеціальності, дослідницька пропозиція з обраної спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника;
• перелік публікацій, ксерокопії опублікованих робіт;
• згода на збір та обробку персональних даних;
• копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
• копія додатку до диплома з оцінками;
• копія свідоцтва про проходження спеціалізації;
• копія свідоцтва про навчання в клінічній ординатурі (за наявності)
• письмова характеристика вступника;
• медична довідка про стан здоров’я за формою № 086о;
• автобіографія;
• фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см -2 штуки;
• копія сторінок паспорту з відмітками;
• копія ідентифікаційного номера;
• копія трудової книжки;
• довідка з місця роботи;
• рекомендацію щодо вступу в аспірантуру (за наявності);
• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
• оригінал диплома про повну вищу освіту, свідоцтво про проходження спеціалізації, магістратури і паспорт пред’являються вступником особисто

 Документи надсилати: 04114, м. Київ 114, вул. Вишгородська, 69,
ДУ «ІЕОР НАМН УКРАЇНИ»
Телефон для довідок: (044) 254-13-89, учений секретар
Директор    академік  Микола ТРОНЬКО 

 

Наказ про  склад  Приймальної  комісії №74 від 19 липня 2021>