Спеціалізована Вчена Рада з ендокринології

В ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» працює затверджена МОН України спеціалізована Вчена Рада з ендокринології; затверджена програма кандидатських іспитів за спеціальністю «ендокринологія».

Спеціалізована вчена рада Д 26.558.01 з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «ендокринологія» була створена в 1976 році, склад її затверджений ВАК СРСР 9 червня 1976 року. З 1992 року спеціалізована вчена рада в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка працювала під керівництвом ВАК України за клопотанням МОЗ та АМН України. З 2012 року спецрада функціонує під керівництвом Міністерства освіти і науки України за клопотанням НАМН України.

 Відповідно до Наказу МОН від 10.10.2022  № 894 в Інституті функціонує (10.10.2022 – 10.10.2025) докторська спеціалізована Вчена рада Д 26.558.01 14.01.14 «Ендокринологія» (медичні науки). 

Про Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Заява на ім’я голови спецради з проханням прийняти дисертацію до розгляду (у якій обов’язково зазначається, чи вперше захищається дисертація).

Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

Якщо здобувач змінював прізвище — потрібно подати нотаріально завірені копії документів про зміну прізвища. Якщо здобувач є громадянином іноземної держави — потрібно подати нотаріально завірений переклад документів (паспорта, диплома) українською мовою.

Форма П2ДС (заповнюється у відділі кадрів за місцем роботи здобувача) — 2 примірники.

Копія диплому про вищу освіту. Якщо здобувач закінчував ВНЗ у іншій державі — довідка МОН України про визнання рівня освіти.

Для здобувачів наукового ступеня доктора мед. наук — ксерокопія диплому кандидата мед. наук, якщо є — свідоцтво про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. У 2 примірниках.

Здобувачі наукового ступеня доктора наук подають у спецраду 2 примірники автореферату кандидатської дисертації з підписом на обкладинці.

Посвідчення про складені кандидатські іспити (2 примірники).

Копія наказу (або витяг з нього) про зарахування до аспірантури / докторантури — 2 примірники.

Висновок установи, в якій було виконано дисертацію (2 примірники).

Довідки від рецензентів на апробації (по 2 примірники).

Відзив наукового керівника / консультанта (2 примірники). Якщо керівників / консультантів двоє — кожен з них має подати окремий відзив.

Ксерокопії наукових друкованих робіт, перерахованих в авторефераті (обкладинка видання, зміст, сама стаття або тези).