Дослідження 2021 року

 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

1.   Визначення рівня проліферативних процесів, стану мітогенних сигнальних каскадів та експресії мікроРНК в клітинах щитоподібної залози та надниркових залоз. Науковий керівник: д.мед.н., проф., академік НАМН Тронько М.Д. Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології 
2.    Експериментальне вивчення віддалених нейроендокринних розладів, зумовлених пренатальною дією ендокринних дизрапторів з антиандрогенною або естрогеноподібною активністю. Науковий керівник: д.мед.н., проф., академік НАМН Резніков О.Г. Відділ ендокринології репродукції та адаптації
3.    Проспективне клініко-імунологічне дослідження стану дітей та підлітків позитивних за наявності діабетасоційованих аутоантитіл у різні терміни після клінічного дебюту цукрового діабету 1 типу. Науковий керівник:  д.мед.н., проф. Зак К.П. Відділ фундаментальних і прикладних проблем ендокринології

Прикладні та науково-технічні розробки

4.    Розробка індивідуальних алгоритмів хірургічного лікування пухлин щитоподібної залози, надниркових залоз, первинного та вторинного гіперпаратиреозу. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Коваленко А.Є. Відділ хірургії ендокринних залоз
5.    Дослідити окремі механізми патогенезу і фактори ризику розвитку автоімунної офтальмопатії з метою оптимізації її лікування. к.мед.н. Науковий керівник: Терехова Г.М. Відділення загальної ендокринної патології
6.    Дослідити йодну забезпеченість та участь цинку, заліза і селену у патології щитоподібної залози у жінок в першій половині вагітності Науковий керівник: д.мед.н., проф. Кравченко В.І. Відділ епідеміології ендокринних захворювань

7 Розробка, впровадження та оцінка ефективності рекомендацій щодо профілактики розвитку цукрового діабету другого типу серед населення України Науковий керівник: д.мед.н., проф. Кравченко В.І. д.мед.н. Халангот М.Д., ,Відділ епідеміології ендокринних захворювань

8.  Удосконалення методів діагностики папілярних карцином щитоподібної залози та прогнозування розвитку метастатичного процесу для вибору тактики адекватного його лікування. Науковий керівник: д.мед.н. Кваченюк А.М. Лабораторія ультразвукової і функціональної діагностики
9.    Розробити алгоритм діагностики судинних уражень у хворих з підвищеною масою тіла та ожирінням на тлі порушення вуглеводного обміну. Науковий керівник: к.мед.н. Орленко В.Л. Науково-консультативний відділ амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринними захворюваннями
10.    Вивчити особливості ураження серцево-судинної системи та формування коронарного атеросклерозу у хворих на цукровий діабет  Науковий керівник: д.мед.н. Соколова Л.К. Відділ діабетології
11.  Дослідити гормонально-метаболічні показники та особливості фармакотерапії у хворих на цукровий діабет  2 типу з нормальною масою тіла Науковий керівник: д.мед.н., проф. Корпачев В.В. Відділ  вікової ендокринології та клінічної фармакології
12.    Вивчити стан системи гормон росту/ростові фактори у дітей та підлітків в залежності від забезпеченості вітаміном D  Науковий керівник: д.мед.н., проф. Большова О.В. Відділення дитячої ендокринної патології
13.   Дослідження частоти BRAF V600E мутації в радіогенних і спорадичних папілярних тиреоїдних карциномах залежно від віку хворих на час операції Наукові крівники: д.м.н., проф., академік НАМН Тронько М.Д., д.б.н., проф. Богданова Т.І. Лабораторія морфології ендокринної системи. Відділення з питань медичних наслідків аварії на ЧАЕС та міжнародних відносин

Міжнародні наукові програми і гранти іноземних фондів та організацій

14. Українсько-Американська програма «Дослідження раку та інших захворювань щитовидної залози в Україні, спричинених Чорнобильською аварією». Керівник академік НАМН України Тронько Микола Дмитрович. Строки виконання: 2017 - 2020 рр.

15. Міжнародний науковий грант № 211712: «Чорнобильський банк тканин – координовані міжнародні дослідження радіоіндукованого тиреоїдного раку». Керівники академік НАМН України Тронько Микола Дмитрович., професор Богданова Тетяна Іванівна. Строки виконання: 2008 – 2022 рр.