Членство

СТАТУТ
АСОЦІАЦІЇ ЕНДОКРИНОЛОГІВ УКРАЇНИ

1. Загальні положення.

1.1 Асоціація ендокринологів України, яка у подальшому називається — Асоціація, є всеукраїнською громадською організацією, яка на основі єдності інтересів об’єднує громадян України — ендокринологів, спеціалістів медичних та суміжних наукових закладів охорони здоров’я, для реалізації мети та завдань, передбачених цим статутом. Асоціація створена і діє у відповідності до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.2. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

1.3. Асоціація набуває прав юридичної особи після реєстрації у Міністерстві юстиції України, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, бланки, емблеми та іншу символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється у порядку, встановленому законодавством України.

1.4. Асоціація може вступати у міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.5. Асоціація здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності.

1.6. Повна назва Асоціації: Асоціація ендокринологів України. Скорочена назва (абревіатура) — «АЕУ».

1.7. Місце знаходження Асоціації та адреса: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69.

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації.

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання її членів для сприяння створенню оптимальних умов всебічної реалізації їх творчого потенціалу, соціального захисту ендокринологів та спеціалістів суміжних професій, працівників охорони здоров’я в наданні спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги хворим та профілактику ендокринних захворювань.

2.2. Основні завдання Асоціації:

2.2.1. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації членів Асоціації на рівні міжнародних вимог, шляхом тісного і різнобічного співробітництва з фахівцями України та інших держав з питань теоретичної і практичної ендокринології.

2.2.2. Сприяння розвитку громадських ініціатив у галузі ендокринології;

2.2.3. Визначення пріоритетних проблем ендокринології та сприяння їх науковій розробці;

2.3. Для досягнення мети та виходячи із завдань своєї діяльності, Асоціація в установленому порядку;

2.3.1. Приймає участь в організації систематичного навчання шляхом проведення науково-практичних конференцій (республіканських, регіональних, обласних та ін.), симпозіумів, семінарів, декадників, лекцій, тощо;

2.3.2. Бере участь у розробці, обговоренні, винесенні на затвердження і виконанні загальнодержавних та регіональних програм, по організації ендокринологічної служби, наданні медичної допомоги хворим та профілактиці ендокринних захворювань, інших підзаконних програм, які стимулюють та регламентують діяльність фахівців з ендокринології; аналізує, узагальнює і пропагандує результати наукових досліджень в галузі передового досвіду в організації та наданні ендокринологічної допомоги хворим, профілактиці захворювань, створює умови для їх впровадження;

2.3.3. приймає активну участь у поширенні знань з питань ендокринології серед населення;

2.3.4.Через відповідні державні профілактичні заклади, наукові установи, вищі медичні заклади (клінічні кафедри) сприяє проведенню апробації та впровадженню нових методів діагностики, лікування та реабілітації хворих, оцінювати їх медичну, соціальну та економічну ефективність;

2.3.5. Організовує та приймає участь у роботі регіональних, національних та міжнародних форумах (конгресах, з’їздах, конференціях, тощо) з питань ендокринології;

2.3.6. Організовує і проводить конкурси наукових і практичних розробок у галузі ендокринології, заохочує переможців та учасників цих конкурсів;

2.3.7. З дозволу МОЗ України здійснює атестацію спеціалістів з ендокринології, оцінює їх кваліфікацію та дає рекомендації при влаштуванні на роботу;

2.3.8. Представляє та захищає свої законні інтереси та законні права своїх членів у державних та громадських органах;

2.3.9. Інформаційно, організаційно та матеріально підтримує своїх членів, інші Асоціації та об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

2.3.10. Створює госпрозрахункові організації, установи та підприємства з правами юридичних осіб, необхідних для виконання статутних завдань та цілей;

2.3.11. Одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.3.12. Організовує та проводить благодійні та гуманітарні акції;

2.3.13. Координує діяльність місцевих осередків Асоціації, обговорює і затверджує плани та звіти про їх роботу.

3. Членство Асоціації.

3.1. Асоціація складається з індивідуальних, колективних та почесних членів. Асоціація відкрита для участі в ній громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства за умовами визнання та додержання ними положень цього Статуту.

3.1.1. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути повнолітні громадяни, фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою, професійна діяльність яких пов’язана з ендокринологією, які визнають Статут Асоціації, беруть участь в її діяльності та своєчасно сплачують членські внески.

3.1.2. Колективними членами Асоціації можуть бути усі колективи установ та організацій, діяльність яких відповідає цілям та завданням Асоціації і сплачують вступні та щорічні членські внески. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.

3.1.3. Почесними членами Асоціації можуть бути відомі вчені, спеціалісти і працівники, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної ендокринології. Почесні члени Асоціації обираються за поданням Правлінням Асоціації більшістю голосів при відкритому голосуванні з подальшим затвердженням цього рішення з’їздом Асоціації.

Звання почесного члена Асоціації підтверджується спеціальним дипломом, засвідченим його Президентом, Віце-президентом та секретарем Ради. Почесні члени Асоціації звільняються від сплати членських внесків, користуються всіма правами її членів, передбачених Статутом.

3.1.4. Вступ індивідуальних членів до Асоціації здійснюється на підставі індивідуальної письмової заяви, колективних — на підставі рішення зборів колективу підприємств, установ, організацій, які подаються до місцевих осередків Асоціації чи її Ради.

3.2. Члени Асоціації у разі вступу до неї вносять вступні внески, а також періодично сплачують членські внески. Розміри, термін та порядок їх внесення встановлюються Правлінням Асоціації.

3.3. Рішення про прийом у члени Асоціації приймається на засіданні Правління Асоціації, або її місцевим осередком, шляхом голосування, простою більшістю голосів.

3.4. За порушення Статуту, недисциплінованість у виконанні доручень, несплату членських внесків на протязі року за рішенням Правління до індивідуального члена Асоціації можуть бути застосовані заходи громадського впливу та, як крайній захід, виключення його з членів Асоціації.

3.5. Згідно чинного законодавства, за рішенням Правління Асоціації, членство в Асоціації може бути також і не фіксованим.

3.6. За рішенням Правлінням Асоціації, до неї можуть входити Почесні члени, якими визнаються громадяни України та інших країн, які сприяють діяльності Асоціації і не є її членами.

4. Права та обов’язки членів Асоціації.

4.1. Члени Асоціації мають рівні права та обов’язки.

4.2. Члени Асоціації мають право:

 • брати участь у обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Асоціації;
 • обирати і бути обраними у керівні та контролюючі органи Асоціації;
 • вносити пропозиції і обговорювати на з’їздах, засіданнях керівних органів будь-які питання щодо діяльності Асоціації;
 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • брати участь у заходах, що проводить Асоціація або які проходять за її участю;
 • на соціально-правову підтримку та захист;
 • користуватися у визначеному порядку організаційно-методичною та консультативною допомогою Асоціації у здійсненні ними професійної діяльності;
 • вільного виходу зі складу Асоціації;
 • входити до будь-яких громадських об’єднань, діяльність яких не суперечить статутним цілям Асоціації.

4.3. Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватися вимог Статуту Асоціації, виконувати рішення її органів;
 • своєчасно сплачувати у встановленому порядку вступні та членські внески;
 • надавати всебічну допомогу Асоціації в реалізації її статутних мети і завдань;
 • і здавати Асоціації інформацію, необхідну для досягнення мети Асоціації;
 • утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди Асоціації;
 • своєю діяльністю зміцнювати авторитет і матеріальну самостійність Асоціації;
 • втілювати в життя рішення з’їздів Асоціації.

5. Організаційна структура та керівні органи Асоціації.

5.1. Вищим керівним органом Асоціації ендокринологів України є з’їзд членів (делегатів) Асоціацій, який скликається не рідше одного разу на п’ять років за рішенням Правління.

5.2. Позачергові з’їзди можуть скликатися Правлінням, а також на вимогу не менше 1/3 її членів. У таких випадках З’їзд скликається на підставі відповідного рішення Правління і обговорює лише ті питання, для розгляду яких його було скликано.

5.2.1. Черговий з’їзд має право приймати до розгляду будь-які питання, пов’язані з діяльністю Асоціації. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні понад 50% обраних у місцевих осередках Асоціації делегатів. Норма представництва визначається Правлінням. Форма голосування визначається З’їздом.

5.2.2. До виключної компетенції З’їзду відносяться наступні питання:

 • затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього;
 • визначення та затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
 • присудження почесних звань членам Асоціації;
 • обрання терміном п’ять років Президента, Віце-президентів, членів Ревізійної комісії;
 • затвердження звітів Правління, Президента та Ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації, обрання ліквідаційної комісії та визначення її повноважень;
 • вирішення питання щодо реалізації права власності на кошти і майно Асоціації, покладення господарського управління майном на Правління.

5.2.3. Рішення З’їзду приймаються більшістю голосів присутніх на З’їзді делегатів. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації Асоціації, призначення ліквідаційної комісії і визначення її повноважень, рішення приймаються 2/3 голосів присутніх на ньому делегатів.

5.3. Правління Асоціації (за текстом — Правління) здійснює керівництво г діяльністю між з’їздами і збирається в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.3.1. До складу Правління входять президент, віце-президенти — по одному представнику від кожного місцевого осередку.

5.3.2. Якщо у складі Правління з’являється вакансія, відповідний регіон має право пропонувати нового кандидата, який затверджується на черговому з’їзді.

5.3.3. Головуючим на засіданнях Правління є Президент. На час відсутності Президента його обов’язки виконує Віцепрезидент.

5.3.4. Виключна компетенція Правління:

 • прийняття рішень про скликання та порядок денний з’їздів, норму представництва, порядок обрання делегатів, повідомлення про проведення з’їзду не пізніше ніж за п’ять місяців до його початку;
 • затвердження перспективних і поточних планів та програм, бюджету, річних кошторисних витрат;
 • вирішення питання про прийом у члени Асоціації та виключення членів з її складу;
 • затвердження зразків, штампів, емблем та іншої символіки;
 • прийняття рішення про створення постійних комісій і робочих груп Асоціації та затверджує положення про їх діяльність;
 • затвердження штатного розкладу та утримання комітету управління, затвердження положення про комітет управління;
 • прийняття рішення про створення місцевих осередків Асоціації та затверджує положення про їх діяльність:
 • прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств;
 • присудження почесних звань членам Асоціації з подальшим затвердженням такого рішення з’їздом.

5.3.5. Правління здійснює й іншу діяльність, що не входить у виключну компетенцію з’їзду і не суперечить чинному законодавству України.

5.3.6. Правління може приймати рішення, якщо у засіданні беруть участь більше половини його членів.

5.3.7. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, за винятком прийому членів до складу Асоціації чи виключення із членів, яке приймається 2/3 голосів. У випадку рівної кількості голосів — голос Президента є вирішальним.

5.4. Президент Асоціації (за текстом — Президент) очолює Правління та обирається з’їздом терміном на п’ять років.

5.4.1. Президент:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації;
 • несе відповідальність за виконання її основних цілей та завдань;
 • без доручення діє від імені Асоціації;
 • проводить безпосередні переговори із зацікавленими у співробітництві громадськими об’єднаннями;
 • укладає від імені Асоціації угоди, договори, контракти, здійснює інші ділові операції як в Україні, так і за її межами;
 • у рамках законодавства України та цього Статуту в разі необхідності діє на свій розсуд, якщо такі дії спрямовані на досягнення мети та виконання завдань Асоціації і не є компетенцією з’їзду;
 • відкриває рахунки у банківських установах;
 • представляє інтереси Асоціації у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, в судах, міжнародних організаціях;
 • визначає права, обов’язки та компетенцію віце-президентів.

5.5. Для реалізації завдань Асоціації за напрямками її діяльності створюються постійні комісії та робочі групи, що діють згідно з положеннями, затвердженими Правлінням.

5.6. Основою Асоціації є місцеві осередки, що створюються за територіальним принципом, за місцем роботи, навчання, проживання членів, за наявності не менше трьох членів. У своїй діяльності осередки Асоціації керуються цим Статутом та своїми положеннями, що приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Асоціації. Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки повинні зареєструватися в місцевих органах юстиції. Осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.