Положення про приймальну комісію

 ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОУКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ.В.П.КОМІСАРЕНКА НАМН УКРАЇНИ»
Затверджено на засіданні Вченої ради
ДУ «ІЕОР НАМН України»
15.03.2021 р., протокол № 3
 
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Приймальна комісія для вступу до аспірантури (далі – Приймальна комісія) ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П. Комісаренка НАМН України» (ДУ «ІЕОР НАМНУ») – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. та постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», що утворюється для організації прийому вступників до аспірантури. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН і зареєстрованих у Міністерстві юстиції, Правил прийому до аспірантури та докторантури, Статуту та цього Положення про Приймальну комісію для вступу до аспірантури НАУ.
Положення про Приймальну комісію затверджується Вченою радою ДУ «ІЕОР НАМНУ» відповідно до частини третьої статті 38 Закону України «Про вищу освіту».
  1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора ДУ «ІЕОР НАМНУ», який є головою комісії.
Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.
До складу Приймальної комісії входять: заступники директора з наукової роботи інституту і клініки, доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми, вчений секретар.
1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора утворюються предметні комісії.
Склад предметних комісій затверджується наказом директора інституту.
До складу предметних комісій включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, (з них – не менше двох докторів наук), які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між університетом або науковою установою.
До складу предметної комісії з англійської мови крім докторів філософії (кандидатів наук) та докторів наук можуть включаються також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють англійською мовою і за рішенням вченої ради у можуть кваліфіковано оцінити рівень знання мови вступником.
За проведення вступних випробувань до аспірантури відповідають голови предметних комісій; вони щороку складають програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, які затверджуються директором не пізніше, ніж за два місяці до початку проведення вступних випробувань.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших 
вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів та/або спільного виконання освітньо-наукової програми, або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. 
1.4. До складу Приймальної комісії, предметних комісій не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до вищого навчального закладу у поточному році.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
2.1. Приймальна комісія:
– забезпечує інформування вступників до аспірантури, їх батьків та громадськість 
з усіх питань щодо вступу до аспірантури ДУ «ІЕОР НАМУ»;
– організовує прийом заяв та обов’язкових документів;
–  приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях до аспірантури);
– в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників до аспірантури відомості 
про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
– координує діяльність усіх підрозділів університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору щодо вступу до аспірантури;
– організовує і проводить консультації з питань вступу до аспірантури та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
– здійснює контроль за роботою предметних комісій Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення; 
– забезпечує оприлюднення на веб-сайті інституту цього Положення, Правил прийому до аспірантури та докторантури ДУ «ІЕОР НАМНУ» та інших документів, які передбачені законодавством;
– приймає рішення про зарахування вступників до аспірантури за формами навчання і джерелами фінансування.
 Приймальна комісія може відмовити вступнику до аспірантури у допуску до вступних випробувань у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих обов’язкових документів, зазначених у Правилах вступу до аспірантури та докторантури, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.
2.2. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників до аспірантури – у п’ятиденний термін з дня прийняття Приймальною комісією відповідного рішення особисто щодо кожного вступника. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.
2.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора інституту, який оприлюднюється у тижневий термін з дня прийняття Приймальною комісією відповідного рішення.
 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
3.1. Строки прийому заяв та обов’язкових документів, проведення вступних випробувань, зарахування на навчання до аспірантури визначено у «Правилах прийому до аспірантури та докторантури у 
2020 році», які розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради ДУ «ІЕОР НАМНУ» від 11.02.2020 р., протокол № 5.
Заяви і документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою в журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:
– порядковий реєстраційний номер;
– дата прийому документів;
– прізвище, ім’я та по батькові;
– адреса місця проживання (місце реєстрації);
– стать, дата народження;
– ідентифікаційний номер;
– найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;
– номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень;
– підпис вступника до аспірантури в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).
У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення 
до журналу реєстрації заяв вступників до аспірантури додаткових даних про вступника.
Вступнику до аспірантури видається розписка про прийом його документів 
за підписом завідувача відділу докторантури та аспірантури, скріплена печаткою відділу.
Відмова у реєстрації заяви вступника до аспірантури не допускається, крім випадків відсутності обов’язкових документів, передбачених Умовами прийому до аспірантури 
та докторантури для реєстрації вступника, або за умови оформлення цих документів неналежним чином.
Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників до аспірантури візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря 
та скріплюється печаткою. 
  3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі у разі виконання ним вимог Правил прийому до аспірантури та докторантури інституту
і повідомляє про це вступника шляхом надсилання офіційного повідомлення про допуск 
до проходження вступних випробувань.
  3.3. Список осіб, допущених для проходження вступних випробувань до аспірантури та розклад вступних випробувань затверджується наказом директора інституту
та  оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті інституту та інформаційному стенді інституту не пізніше, ніж за три дні до початку проведення вступних випробувань до аспірантури.
 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ДО АСПІРАНТУРИ
4.1. За проведення вступних випробувань до аспірантури відповідають голови предметних комісій, які щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповіді вступника тощо 
та подають їх на затвердження директору інституту не пізніше, ніж за два місяці 
до початку проведення вступних випробувань.
Форма вступних випробувань до аспірантури та порядок їх проведення в інституті затверджуються щорічно у Правилах прийому до аспірантури та докторантури. 
Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються у двох примірниках – у голів предметних комісій та у відділі докторантури 
та аспірантури.
  4.2. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються 
до приміщень, в яких проводяться вступні випробування до аспірантури. 
  4.3. Вступні випробування до аспірантури проводяться у письмовій та усній формі, 
за присутності не менше двох членів та голови предметної комісії у кожній аудиторії.
Знання  та  вміння,  продемонстровані  вступниками  до  аспірантури  на  вступних  випробуваннях  зі  спеціальності,  оцінюватимуться  за 100-бальною  шкалою.  
 Реферат з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень складає від 25 до 30 балів;
Зміст тестових завдань побудовано на програмному матеріалі нормативних та варіативних дисциплін напряму і не виходить за його межі.
Тестове завдання складається з питань, які формуються у білетах. До білетів вклюється три питання, кожне з яких оцінюється в балах (20-25 балів).
Максимальна оцінка кожного з завдань – 25 балів.
Оцінка 25 балів  засвідчує повне та правильне висвітлення питання  й обґрунтування одержаної  відповіді на ситуаційну задачу.
Оцінка 22-23 бали виставляється, якщо абітурієнт не закінчив висвітлення питання, виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність відповіді.
Оцінка 20 балів  виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розкриття питання, виконавши не менше  половини логічних кроків,  не обґрунтував відповідь на ситуаційну задачу.
Оцінка нижче 20 балів  виставляється у всіх інших випадках.
Максимальна сума балів за тестування – 100 балів.
Оцінка поставлена кожним з членів екзаменаційної комісії вноситься до  відомостей щодо приймання іспиту та загальна кількість балів вноситься у екзаменаційний протокол, що засвідчується підписами членів комісії. 
 
  4.4. Бланки протоколів вступних випробувань до аспірантури зі штампом інституту зберігаються у вченого секретаря, який видає їх головам предметних комісій в необхідній кількості разом з витягами з наказу директора про допуск вступників до вступних випробувань до аспірантури 
не пізніше, ніж за тиждень до проведення вступних випробувань.
4.5. Заповнені належним чином та підписані головою та присутніми членами предметної комісії бланки протоколів вступних випробувань, а також аркуші письмових відповідей вступників передаються вченому секретареві в день проведення вступного випробування.
  4.6. Під час проведення вступних випробувань вступникам до аспірантури забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. У протоколі вступного випробування такого вступника голова предметної комісії вказує причину відсторонення та час. 
4.7. Вступники, які не з’явились на вступне випробування до аспірантури без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях 
і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань. 
  4.8. Перескладання вступних випробувань у поточну сесію не дозволяється. 
 
5. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ
  5.1. Список рекомендованих до зарахування до аспірантури вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у п’ятиденний термін з дня прийняття Приймальною комісією відповідного рішення особисто щодо кожного вступника.
5.2. Рішення про зарахування вступників до аспірантури ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються форма навчання 
та умови зарахування.
  5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директором інституту затверджується наказ про зарахування вступників до аспірантури. Інформація про зарахування вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.
  5.4. Після видання директором інституту наказу про зарахування вступників до аспірантури, вчений секретар проставляє в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікує у Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у тижневий термін.
5.5. Зарахованим особам видаються повідомлення та/або довідки встановленого зразка із зазначенням номеру та дати виходу наказу директора ДУ «ІЕОР НАМНУ» про зарахування до аспірантури.
5.6. Особам, які не зараховані до аспірантури, за їх клопотанням видається довідка про результати їх участі у вступних випробуваннях для участі в конкурсі щодо вступу до аспірантури іншого вищого навчального закладу.
5.7. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, 
а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.
5.8. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання вченим секретарем складається звіт про результати прийому на навчання до аспірантури, який затверджується на засіданні Вченої ради.
5.9. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.