Правила прийому до докторантури

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (далі – Інститут) оголошує прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання у галузі знань 222 Медицина (спеціалізація ендокринологія)(згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266).

1.2. Прийом до докторантури Інституту здійснюється з урахуванням наукових досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.
1.3. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
1.4. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі два роки.
1.5. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється:
– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).
Строки та порядок прийому заяв і документів та зарахування на навчання до докторантури
1.6. Строк прийому заяв і документів: початок – 1 червня; закінчення – 30 червня.
1.7. Вступники до докторантури особисто подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:
• заяву на ім’я
• особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
• три кольорові фотокартки 3×4;
• засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
• засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
• засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
• список опублікованих наукових праць і винаходів;
• розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
• письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
До документів додається папка-швидкозшивач.
1.8. Під час подання заяви вступник до докторантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, а також диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (оригінал).
1.9. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради  щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
1.10. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників до докторантури відповідне наукове відділення інституту заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Інституту.
1.11. Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки  щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників Інституту зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.Рішення вченої ради Інституту про зарахування до докторантури затверджується і оформляється наказом директора до 31 серпня поточного року.