Правила прийому до аспірантури

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П.КОМІСАРЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» У 2020 РОЦІ

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради
ДУ «ІЕОР НАМН»,
протокол № 3 від 15.03.2021 р.


                                                 Загальна частина
     Вступ до аспірантури ДУ «ІЕОР НАМН» у 2021 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03. 2016 р., № 261;  «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, та «Правил прийому до аспірантури та докторантури ДУ «ІЕОР НАМН»  у 2021 році».
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація: ендокринологія) та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури  та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.
Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі.

 Строки прийому заяв та обов’язкових документів, проведення вступних випробувань, зарахування на навчання до аспірантури ДУ ІЕОР НАМН.
1.    Початок прийому заяв та документів від осіб, які беруть участь у конкурсі – 02.07.2021 р.
2.    Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які беруть участь у конкурсі 31.08.2021 р., рішення конкурсної комісії, щодо допуску до вступних випробувань – 05.09.2020 р.
3.    Проведення вступних випробувань – 07.09.2021 р. – 17.10.2021 р.
4. Прийняття рішення конкурсною комісією щодо списку вступників рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету  та подання для узгодження до НАМН України – до 22.10.2021 р.
5.  Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету після узгодження з НАМН України –  до 01 листопада 2021 р.
6.    Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за рахунок коштів державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) –  з 1 листопада 2021 р.
 Умови прийому до аспірантури
Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура – очна форма  навчання.
Підготовка осіб в аспірантурі  ДУ ІЕОР НАМН здійснюється:
– за рахунок коштів Державного бюджету (за державним замовленням);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
Підготовка іноземних громадян  здійснюється на підставі договорів укладених між інститутом та ВНЗ/наковими установами інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності. За рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
     До аспірантури ДУ ІЕОР НАМН на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. До вступних випробувань конкурсною комісією допускаються виключно особи, які в установлений строк подали всі необхідні для вступу обов’язкові документи. Конкурсна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений строк всіх  документів, визначених Правилами прийому, або за умови оформлення цих документів неналежним чином.
Аспіранти очної форми навчання отримують  державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України.
Повний комплект обов’язкових документів у зброшурованому вигляді (у папці) подається вступником особисто до наукової частини (ученому секретарю) у встановлений строк.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури
 ДУ ІЕОР НАМН включає:
— заяву установленої форми на ім’я директора (візується вступником у передбачуваного  наукового керівника – штатного наукового працівника ДУ ІЕОР НАМН);
— особовий листок з обліку кадрів установленої форми, завірений печаткою установи, в якій вступник навчається , або працює;
— реферат з обраної наукової спеціальності, дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника;
— перелік публікацій, ксерокопії опублікованих робіт;
— згоду на збір та обробку персональних даних;
— копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
— копію додатку до диплома з оцінками;
— копію свідоцтва про проходження спеціалізації;
— копія свідоцтва про навчання в клінічній ординатурі (за наявності;)
— письмову характеристику вступника;
— медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;
— автобіографію;
— фотокартки розміром 3,5 Ч 4,5 см -2 штуки;
— копію сторінок паспорту з відмітками;
— копію ідентифікаційного номера;
— копію трудової книжки;
— довідку з місця роботи;
— рекомендацію щодо вступу в аспірантуру (за наявності);
— міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
— оригінал диплома про повну вищу освіту, свідоцтво про проходження спеціалізації, магістратури і паспорт пред’являються вступником особисто;
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою ДУ ІЕОР НАМН рішення про визнання його диплома. Еквівалентність поданного диплома встановлюється відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України №504 від 05.05.2015 року;
     Дослідницька пропозиція – це науковий текст, обсягом до 5 сторінок машинописного тексту, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обгрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач, тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності, як його складова.

 Вступні  іспити  та конкурсний відбір.
Вступники до аспірантури ДУ ІЕОР НАМН складають вступні іспити:
 ~ зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістраосвітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з відповідної спеціальності);
~ з іноземної мови за программою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання інозземної мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (див.додаток1), що засвідчують рівні С1-С2, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови.
       Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: іноземна мова, випробування з фаху.
Конкурсний бал вступника до аспірантури формуватиметься за бальною шкалою (сума балів):
Вступний  іспит  з  іноземної  мови,  як  кваліфікаційний  іспит, який відповідає рівню В2, складає 80 балів; Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від складання  вступного  іспиту  з  іноземної  мови.  Міжнародні  сертифікати  рівнів С1–С2 прирівнюються  до  результатів  вступного  випробування  з  іноземної мови і набирають 80 балів.  (Перелік  міжнародних  сертифікатів  з  іноземної  мови  рівнів  С1–С2,  які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 1) 
 Знання  та  вміння,  продемонстровані  вступниками  до  аспірантури  на  вступних  випробуваннях  зі  спеціальності,  оцінюватимуться  за 100-бальною  шкалою.  Вступники,  які  наберуть  менш  як  60  балів, позбавлятимуться права участі  в конкурсі.
 Реферат з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень за підписом наукового керівника, складає від 25 до 30 балів;
       Додаткові  бали  за  наукові  та  навчальні  досягнення  вступників  до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія інституту по прийому  вступного іспиту  зі  спеціальності.  Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 2.
       Зарахування  на  загальних  підставах  відбувається  за  сумою  балів, отриманих  за  вступні  іспити  та  додаткові  бали,  нараховані  за  навчальні  та наукові досягнення. 
      Результати вступних випробувань до аспірантури ДУ ІЕОР НАМН дійсні для вступу протягом одного календарного року.
Особам,  допущеним  за  рішенням    конкурсної  комісії  до  вступних  іспитів  в  аспірантуру, згідно з чинним законодавством України, надається  відпустка  для  підготовки  та складання іспитів.
     Вступні випробування до аспірантури за спеціальністю проводяться предметною комісією, до складу якої входить, як правило, три – п’ять осіб (з них – не менше двох докторів наук), які призначаються наказом директора інституту. За проведення вступних випробувань до аспірантури відповідає голова предметної комісії.  Щороку складаються програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, які затверджуються директором інституту не пізніше, ніж за три місяці до початку проведення вступних випробувань. До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, спільне виконання освітньо-наукової програми.
До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
     Вступний іспит з іноземної мови складється в НМАПО у відповідності до укладеної Угоди про співпрацю між установами (або в учбовому закладі, інституті, який має право на приймання вступних  іспитів  з  іноземної  мови,  як  кваліфікаційного  іспиту, який відповідає рівню В2).
      Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування  у  визначений  розкладом  час;  особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче  встановленого  Правилами  прийому  мінімального  рівня;  особи,  які  забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі  в наступних вступних  випробуваннях  та  у  конкурсному  відборі  не  допускаються.
Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Зарахування на навчання до аспірантури
     За результатами проведення вступних іспитів (випробувань) до аспірантури конкурсна комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо.
У  разі  одержання  однакової  кількості  балів  переважне  право  при
зарахуванні до аспірантури  матимуть вступники:
• які  мають  наукові  публікації,  брали  участь  у конференціях, з’їздах;
•  які  успішно  закінчили  магістратуру,  отримавши  диплом  магістра  з відзнакою;
•  мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 – С2.
     Список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування впрорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. Рішення конкурсної комісії погоджується з НАМН України. У встановлений строк відбувається оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету, а за умови виконання набору до аспірантури за рахунок коштів державного бюджету, формується список рекомендованих до зарахування на контракт. Вступники  до  аспірантури,  які  не  пройшли  за  конкурсом,  набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для  освоєння  освітньо-наукової  програми  підготовки  докторів  філософії  за кошти фізичних (юридичних) осіб.  
     Рішення про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора ДУ «ІЕОР НАМН», який оприлюднюється в установленому порядку.